Niquaragva

By: semenas | August 20, 2017

1. Pritaikymas (Cutover)

Pateikiamas pritaikymo veikos (darbų) sąrašas; pateikiamas jų realizavimo grafikas.

Punkto paskirtis - identifikuoti pritaikymo uždavinius, kurie turi būti įkomponuoti į projekto planavimo procesą. Jei naudojamas nuoseklus (“pažingsninis”) sistemos diegimas, tuomet reikia pateikti kiekvieno didesnio etapo šiam procesui keliamus reikalavimus.

Kokios rankinės kopijavimo/išsaugojimo operacijos reikalingos sistemos diegimo metu.

Sistemos kiekvienos vystymo fazės (etapo) specifikacija bei veikimo aplinkos komponentų charakterizavimas.

1.1.Reikalavimai esamų duomenų perkėlimui

Kokie turi būti atlikti duomenų perkėlimo darbai, ar yra reikiama programinė įranga? Jei nėra, tai čia turi būti aprašyti reikalavimai šiai įran...

By: semenas | August 20, 2017

Projekto išeiga (Project issues)

1.  Atviri klausimai (problemos)

Tai išaiškėję, tačiau dar sprendimo neturinčios problemos arba klausimai, dar neturintys atsakymo, faktorių apibūdinimas, kurie dar nėra aiškūs, tačiau svarbūs sistemai.

Pavyzdžiui:

“Tyrimas, siekiant nustatyti ar panaudoti regiono meteorologinio centro duomenų bazę dar nėra užbaigtas. Tai turi įtakos meteorologiniams duomenims”;

“Planuojami vairuotojų darbo valandų pakeitimai gali įtakoti darbo grafiko sudarymą bei nuvalomų kelių ilgį. Pakeitimai iki šiol yra tik siūlymų stadijoje, o galutinis sprendimas galimas tik metų pabaigoj ”;

“Vyriausybė planuoja pakeisti atsakomybės už automagistralių valymą taisykles, tačiau dar neaišku, kas bus keičiama”.

 

2.  Egzi...

By: semenas | August 20, 2017

Nefunkciniai reikalavimai

Nusako sistemos savybes, kuriomis ji turi pasižymėti. Tai kokybinės funkciniuose reikalavimuose numatytų funkcijų vykdymo charakteristikos.

 

1.   Reikalavimai sistemos išvaizdai (Look and feel)

Bendri reikalavimai vartotojo sąsajai.

Pavyzdžiui:

  lengvai skaitoma sąsaja;

  paprastas (nesudėtingas) panaudojimas;

  prieinamumas, kad vartotojas nesivaržytų naudodamas sistemą;

  atitinkantis kitus vartotojo naudojamus produktus (pavyzdžiui, Lotus Notes tipinės sąsajos imitavimas);

  spalvota ir patraukli vaikams sąsaja;

  neįkyri sąsaja (pavyzdžiui, nereikalaujanti pastoviai ką nors kelis kartus patvirtinti);

  novatoriška ir meniška išvaizda;

  profesion...

By: semenas | August 20, 2017

1. Funkciniai reikalavimai ir reikalavimai duomenims

Funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus tikslinga pateikti prisilaikant vieningos formos. Ši forma atstoja vieningą reikalavimo specifikavimo struktūrą. Ši reikalavimų forma gali būti pateikiama ant atskiros kortelės, tačiau vėliau tokiu pavidalu užregistruota reikalavimų specifikacija gali būti apdorojama kompiuterizuotu būdu.

 

Reikalavimo identifikavimas. Reikalavimas identifikuojamas trimis parametrais:

  numeriu;

  tipu;

  įvykiu arba panaudojimo atvejo numeriu.

Reikalavimas turi būti trasuojamas (stebimas) per visą sistemos kūrimo laiką, todėl logiška, kad numeravimas turi būti unikalus.

Suklasifikavus reikalavimus pagal tipus paprasčiau:

   nusta...

By: semenas | August 20, 2017

Funkciniai reikalavimai

1.  Veiklos sfera (The scope of the work)

1.1.Veiklos kontekstas (pateikiama konteksto diagrama)

Nagrinėjamai veiklos sričiai apibrėžti naudojama “Konteksto diagrama”. Šią sritį tenka ištirti, kad sukurti sistemą. Veiklos kontekstas apima plačiau, nei kuriamos sistemos atliekamos funkcijos. Kol nesuprasime darbo (veiklos), kuriam turi talkinti sistema, tol nesukursime tinkamos sistemos, kurį “įsirašys” į aplinką. Veiklos kontekstas apibrėžia dominančią veiklą ir jos naudojamus bei formuojamus informacijos srautus. Veiklos “atsakomybė” prasideda kai informacijos srautas įeina į sistemą ir baigiasi, kai rezultatinis srautas išeina iš sistemos. Išorinės esybės diagramoje modeliuoja kaimynines (gretimas) sistemas (t...

By: semenas | August 20, 2017

Projekto Apribojimai

Tai apribojimai, kurie įtakoja reikalavimų specifikaciją bei sistemos kūrimo eigą bei charakteristikas.

 

1.  Įpareigojantys apribojimai. (Mandated constraints)

1.1. Apribojimai sprendimui

Tai išankstiniai apribojimai sistemos kūrimo eigai ar charakteristikoms. Jie turi nurodymo (griežto reikalavimo) pobūdį. Juos reikia tiksliai aprašyti, nepamirštant numatyti, kaip galima “išmatuoti” (testuoti) jų laikymąsi sukurtoje sistemoje. Čia galima apibūdinti ir tokio apribojimo atsiradimo priežastis.

Šiuos apribojimus dažniausiai pateikia užsakovas, pirkėjas arba vartotojas dėl įvairiausių priežasčių. Neįvertinus šių apribojimų, sistema gali būti nepriimta. Šie apribojimai apibrėžia tam tikrą galimų sprendimų konteks...

By: semenas | August 20, 2017

Projekto varovai (Project Drivers)

1.  Sistemos paskirtis

Tai sistemos kūrimo priežastis bei nauda, kurią sistema duos, jeigu bus sukurta;Čia gali būti įvardintos veiklos problemos, su kuriomis susiduria klientas, numatant, kaip jas gali išspręsti kuriama sistema

 1.1. Projekto kūrimo pagrindas (pagrindimas)

Projekto pagrindimui gali būti pasiremta įvairiomis nuorodomis, argumentuojančiomis sistemos kūrimo reikalingumą. Galimas atvejis, kad problemos nėra, tačiau yra poreikis (galimybė) plėsti tam tikrą veiklą. Tuomet tokia galimybė turi būti aprašyta

 1.2. Sistemos tikslai (paskirtis)

Aprašoma, ko norima iš sistemos, ką ji turi atlikti, kaip ji įtakos veiklos tikslų sėkmingą pasiekimą.

 2.  Užsakovai, pirkėjai i...

By: semenas | August 20, 2017

3. CASE sistemos

 

 

Kompiuterizuotos IS projektuotojo darbo vietos programinė įranga vadinama CASE {Computer Aided System Engineering) sistema - tai IS inžinerijos programų paketas. CASE sistemos yra stambios programų sistemos, kurios skirtos informacijos sistemų projektavimo darbams kompiuterizuoti. Visos CASE sistemos sukurtos konkretaus IS inžinerijos metodo pagrindu.

Tipinė IS kompiuterizuoto projektavimo aplinka - CASE sistemos architektūra pateikta CASE sistemos architektūros schema paveiksle.

 

Pagrindinės CASE sistemos dalys:

 

Viena svarbiausių CASE sistemos dalių - projektinių sprendimų saugykla (Repository). CASE priemonė saugykla yra specializuota duomenų bazė, kurioje talpinama visa informacija, surenkama ...

By: semenas | August 20, 2017

Komponentinio sistemos modelio elementai

Organizacijos informacijos sistemos komponentams ir sąsajoms tarp jų identifikuoti siūloma nauja grafinė notacija - komponentinis sistemos modelis. Šis modelis apjungia veiklos informacinės architektūros (VIA) modelio ir darbų sekos modelio savybes.

Veiklos informacinės architektūros modelis apibrėžia IS komponentų tipus, atitinkančius organizacijos veiklos domenus, kurie aprašyti Komponentinio sistemos modelio elementai lentelėje. Remiantis tuo, komponentinis sistemos modelis (analogija su darbų sekų modeliu) skirstomas į penkis takelius, kurie skirti atitinkamo vieno veiklos domeno komponentams:

• takelis "valdymo funkcijos" atitinka verslo domeną ir skirtas šiame domene naudojamiems I...

By: semenas | August 17, 2017

2.2. Veiklos informacinės architektūros (VIA) modelis

 

Organizacijos veiklos informacinės architektūros (VIA) modeliavimas skirtas informacijos sistemų, atitinkančių realius veiklos poreikius, projektavimo ir realizavimo metodams plėtoti. Organizacijos veikla gali būti nagrinėjama iš skirtingų pozicijų, išskiriant skirtingo pobūdžio veiklos dalykines sritis, vadinamas veiklos domenais. Veiklos domenai nurodo organizacijos dalis, kuriose vyksta skirtingos prigimties procesai.

Organizacijos veiklos informacinės architektūros (VIA) modelis, sudarytas iš keturių domenų, pateiktas Organizacijos veiklos informacinės architektūros (VIA) modelis paveiksle. IS projektavimo eigoje sudaromas kiekvieno veiklos domeno architektūros modelis.

Pagrindiniai organizacijos veiklos domenai, kurių visuma ir sąveikos užtikrina organizacijos funkcionavimą, aprašyti Pagrindiniai organizacijos veiklos domenai lentelėje. Pirmieji keturi domenai yra pagrindiniai. Literatūroje yra minimas dar vienas (išvestinis) organizacijos veiklos domenas - darbo vietų (KDV) domenas.

 

Organizacijos veiklos informacinės architektūros (VIA) modelis

 

Darbo vietų domenas - tai organizacijos suvokimas kaip darbo (veiklos) vietų visumos, aprašant reikalavimus darbo vietose vykdomoms funkcijoms. Darbo vietų domenas yra pasiskirstęs, nes darbo vietos išsidėstę kituose domenuose ir sąsajose.

Organizacijos aplinka įvardinta kaip atskira modeliuojama sritis, kuri suskirstyta į verslo aplinką, IT aplinką ir technologinių procesų aplinką.

Kiekvienas veiklos domenas žymi specifinę organizacijos veiklos sritį (biznio procesus, informaciją, informacijos apdorojimo procesus, produkto gamybos procesus), kuri modeliuojama kaip savarankiškas objektas (komponentas).

 

Veiklos IA domenų sąsajų tipai

 

Veiklos LA domenai sąveikauja tarpusavyje, nes atskirų domenų komponentai sąveikauja, realizuodami organizacijos tikslus. Domenų sąsajų tipai aprašyti Sąsajų tarp veiklos domenų tipai lentelėje. Sąsajų SI - S6 paskirtis yra integruoti domenų tarpusavio sąveikas, sąsajų S7 -S 10 paskirtis - užtikrinti domenų sąveikas su išorine aplinka.

 

Pagrindiniai organizacijos veiklos domenai

 

Veiklos domenas

Žymėjimas

Domeno paskirtis

Verslo procesų domenas

BD

Tai ekonominę ir gamybinę veiklą vykdančios reikalavimai IS.

Informacijos domenas

DD

Tai duomenys, žinios ir tikslai, jų saugojimo ir perdavimo organizacijos padaliniams procesai

Informacinių procesų domenas

IPD

Organizacijoje atliekami skaičiavimai, sprendimo priėmimo procesai, galima vadinti taikomųjų uždavinių domenu.

Technologinių procesų domenas

TPD

Tai organizacijos dalies, formuojančios produktą, modelis - produkto gamybos procesų informaciniai poreikiai (pirminiai gamybos duomenys) ir valdymo technologinių

Darbo vietų domenas

DVD

Darbo vietų visuma, informaciniai reikalavimai darbo vietose atliekamoms

Aplinka

VA, ITA, TPA

Aplinka skirstoma į verslo aplinką, IT aplinką ir technologinių procesų aplinką.

 

Kiekviena domenų (t.y. jų atitinkamų komponentų) sąsaja modeliuojama kaip atskiras objektas, kaip atskira IS architektūros komponentė, siejanti du konkrečius VIA domenus.

Skirtingų domenų tarpusavio informacinės sąveikos užtikrinimas, taip pat pagrindinių domenų sąveikos su išorine aplinka realizavimas ir reiškia organizacijos veiklos integravimą.

 

Sąsajų tarp veiklos domenų tipai

 

Sąsajos tipas

Nurodyto tipo sąsajos siejami komponentai

SI

Duomenų domeno (duomenų komponentų) ir verslo domeno

S2

Informacinių procesų domeno (funkcinių komponentų) ir verslo

S3

Technologinių procesų domeno (TP IA komponentų) ir verslo

S4

Informacinių procesų domeno (funkcinių komponentų) ir informacijos domeno (komponentų) sąsaja

S5

Technologinių procesų domeno (TP IA komponentų) ir

S6

Informacinių procesų domeno ir technologinių procesų domeno IA komponentų) sąsaja

S7

Technologinių procesų domeno sąsaja su produkto gamybos

S8

Verslo domeno sąsajos su verslo aplinka

S9, S10

Informacinių procesų domeno ir informacijos domeno sąsajos su

 

Žemiau pateiktame paveiksle yra apibendrintas veiklos informacinės architektūros modelis, kuriame skirtingų tipų domenų sąsajos sujungtos į vieną bloką (interfeisų lauką), per kurį integruojama VIA pagrindinių domenų sąveika.


http://lington.livejournal.com/ https://medium.com/@sidamo